Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

tables-36