Έλεγχος και Πιστοποίηση

Έχοντας ως βασικό στόχο την άριστη ποιότητα του παραδιδόμενου προϊόντος η ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕΕ διαθέτει τρία πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας α’ υλών και τελικού προϊόντος στελεχωμένα με εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και διπλωματούχους Χημικό Μηχανικό και Πολιτικό Μηχανικό , οι οποίοι έχουν την εποπτεία αυτών των ελέγχων. Παράλληλα έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από την TUV AUSTRIA HELLAS.  TUVcert-32

Η ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕΕ είναι από τις πρώτες εταιρίες έτοιμου σκυροδέματος που διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής και έκδοσης Δελτίου Αποστολής. Επίσης η πρώτη εταιρία που εισήγαγε στο Δελτίο Αποστολής, το απαιτούμενο από τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ’97, καταγραφικό όπου εμφανίζονται οι ακριβείς ποσότητες των πρώτων υλών που εισάγονται σε κάθε παραγόμενο φορτίο σε όλα τα εργοστάσια παραγωγής, ενώ φροντίζει για τον διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, μέσων παραγωγής καθώς και παράδοσης και άντλησης του προϊόντος. Εν όψει της έκδοσης μάλιστα του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, έχει προβεί στην προετοιμασία των μονάδων της με όλες τις καινοτομίες που εισάγει το νέο πρότυπο.