Ισολογισμός Χρήσης 2012

Ο ισολογισμός της ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

tables-36