Ισολογισμός Χρήσης 2013

Ο ισολογισμός της ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013

tables-36